Bedrijfsmiddelen

Uw bedrijf loopt talloze risico's met betrekking tot bedrijfsmiddelen. Veel bedrijfsinvesteringen zitten in gebouwen, machines, computers en andere bezittingen. 

In veel gevallen zijn deze bedrijfsinvesteringen betaald met het geld van derden, van familie, de bank en zo verder. U moet er niet aan denken wat de gevolgen zijn van een calamiteit, een grote brand, een inbraak, waterschade en andere schaden. 

En dus is het zaak om na te gaan welke bezittingen u moet en/of wil verzekeren. In het menu hieronder heeft Truckpolis een aantal zaken op een rij gezet. Klik op het item van uw keuze. 

 • Goederen & inventaris

  Ondanks alle preventiemaatregelen die u treft kunnen uw bedrijfsbezittingen toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Zonder handelsvoorraad is het moeilijk zaken doen. Zonder kantoormeubilair wordt het moeilijk om de administratie bij te houden……… 

  Brand is vaak het grootste risico wat uw bedrijf volledig kan verwoesten. De financiële gevolgen zijn dan ingrijpend omdat uw bedrijf simpelweg tot stilstand komt. Als ondernemer moet u dan met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. 

  Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar Truckpolis biedt u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming. 

  Wat is verzekerd

  Kantoormeubilair, magazijnstellingen, kantoorbenodigdheden. Zoveel verschillende bedrijven, van een handelsonderneming tot een restaurant, zoveel verschillende inventarissen.

  Waardebegrippen 

  • De inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde.
  • Handelsgoederen worden verzekerd tegen de marktwaarde die geldt op het moment van verlies.

  Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt.

  Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden. 

  Meeverzekerd zijn vaak de bijkomende kosten zoals braakschade, opruimen (tot 10% van het verzekerde bedrag), tijdelijke opslag van goederen, schade aan tijdelijk elders opgeslagen goederen (tot 10% van het verzekerde bedrag), verlies van geld door genoemde oorzaken.

  Tegen welke risico's 

  • Brand
  • Ontploffing
  • Storm
  • Vandalisme
  • Inbraak
  • Uitstromend leidingwater
  • en vele andere soorten schade

  Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook beredderingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

  U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, met een maximum, meeverzekerd.

  U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

  Uitsluitingen

  Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

  Verzekerde som

  Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

  Op de polis staat de zogenoemde "verzekerde som" aangegeven. De verzekerde som is het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade. 

  De verzekerde som moet dus gelijk zijn aan het bedrag wat u kwijt bent, indien u de bedrijfsinventaris geheel opnieuw zou moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige handelsgoederen.

  Premiefactoren

  De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: 

  • de uitgebreidheid van de dekking
  • de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening
  • de bouwaard van het pand
  • de getroffen preventiemaatregelen
  • hoogte van het eigen risico
  • het soort handelsgoederen

  Tot slot

  Schade aan uw goederen & inventaris is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij een uitgebreide dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee.

  Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen. 

  Bijna altijd brengen wij de goederen & inventarisverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en/of gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie. 

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Gebouwen & opstallen

  Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan uw kantoorpand, of uw fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

  Denkt u bijvoorbeeld aan een brand die uw bedrijfspand volledig verwoest. De financiele gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet u met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

  Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming. Daarom informeert Truckpolis u, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstartoplossingen.

  Wat is verzekerd

  Bedrijfspanden en opstallen
  Het woord zegt het al, op de gebouwenverzekering zijn uw bedrijfspanden verzekerd.

  Uw kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

  Huurdersbelang
  Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

  Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

  Tegen welke risico's 

  In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking). De gebouwenverzekering dekt dan de schade van de meest bekende risico's zoals:

  • Brand
  • Ontploffing
  • Storm
  • Vandalisme
  • Inbraak
  • Uitstromend leidingwater
  • en vele andere soorten schade

  Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.

  U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn, tot een bepaald maximum, meeverzekerd. U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

  Uitsluitingen

  Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

  Verzekerde som

  De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.

  Getaxeerde waarde
  Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie.
  Premiefactoren

  De premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt
  • Ligging van het gebouw
  • Bouwaard
  • Belendingen
  • Soort verwarming (olie, gas)
  • Hoogte eigen risico

  Tot slot

  Schade aan uw bedrijfsgebouw is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseert Truckpolis u een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade.

  Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.

  Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Computers

  Computers zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering. Als belangrijke hard- of software hapert, kan de C van Computer veranderen in de C van Catastrofe. 

  Problemen met computers - denk aan diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software - kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, simpelweg omdat veel apparatuur absoluut onmisbaar is voor de continuïteit van uw bedrijf. 

  De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur en de extra kosten die u moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen.

  Wat is verzekerd

  U kunt ervoor kiezen álle aanwezige (computer)apparatuur of alleen specifieke apparatuur te verzekeren.

  Algemene computerverzekering 
  Op de algemene Computerverzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren: 

  • Materiële schade aan de apparatuur zelf
  • Extra kosten: kosten die u moet maken om bedrijfsschade te voorkomen (bijvoorbeeld vervangende apparatuur en overwerk)
  • Reconstructiekosten: verlies of verminking van data en programmatuur
  • Data/software
  • Bedrijfsschade

  Computer simple riskverzekering
  Deze verzekering kent een modulaire opbouw die eenvoudig is af te stemmen op uw behoefte. Een specificatie van de apparatuur is niet noodzakelijk, slechts de nieuwwaarde van de apparatuur hoeft te worden opgegeven tot een maximum van € 125.000,00. 

  De computer simple riskverzekering bestaat uit een basismodule, waarin een dekking voor materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten is opgenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor optionele modules, zoals elektronica, transport, eigen gebrek en data/software. 

  Tegen welke risico's

  Computerapparatuur is in meerdere opzichten extra kwetsbaar. De computerverzekering dekt standaard de materiële schade aan uw apparatuur. Voor diefstal bijvoorbeeld. Maar ook voor ongelukjes.

  Een omgestoten kopje koffie kan een kostbare computer in één keer waardeloos maken. En een laptop die op de grond valt, kan direct onherstelbaar beschadigd zijn. Al deze - en nog veel meer - risico's zijn gedekt met de computerverzekering. 

  Wat is niet gedekt

  De Computer Simple Risk verzekering geldt alleen voor computers die worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering.

  Dit betekent dat de verzekering niet geldt voor computers die machines aansturen, palmtops, PDA's en andere 'handheld' computers, (digitale) camera's en mobiele telefoons.

  Premiefactoren

  De premie van de computerverzekeringen is afhankelijk van verschillende risicofactoren en van het dekkingsgebied.

  Voor de Computerverzekering wordt de premie berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

  Voor de Computer Simple Risk-verzekering kunt u kiezen uit verschillende pakketten op basis van de te verzekeren waarde. Elk pakket heeft een vaste premie. 

  De computerverzekering kan worden aangepast op uw lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van de computerverzekering is dan mede afhankelijk van wat u reeds wel/niet heeft geregeld in de betreffende contracten. 

  Zeker indien u een aanzienlijk computerpark heeft zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en uw contracten en procedures willen inzien!

  Bijzonderheden

  Elders verzekerd
  Met de computerverzekering bent u ook onderweg en op locatie uitstekend verzekerd. Laptops en andere apparatuur die u elders gebruikt (thuis, bij de klant) is standaard tot € 5.000,00 meeverzekerd. 

  Uitbreidingen van de standaarddekking
  Ook kunt u ervoor kiezen dat schade, die is ontstaan door hacking, onoordeelkundig handelen, sabotage, virussen en andere internetbedreigingen, gedekt is. 

  De computerverzekering kan zoveel apparatuur omvatten, dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven, maar we wagen hieronder een poging:

  • Computer - Werkstations
  • Computer - Servers
  • Laserprinters
  • Matrixprinters
  • Kopieerapparaten

  Een moderne ondernemer is in grote mate afhankelijk van computer- en randapparatuur. Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De computerverzekering heeft een ruime dekking; zelfs schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door eigen gebrek) is onder bepaalde voorwaarden verzekerbaar. 

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Elektronica

  Elektronica, zoals toegangscontrole, besturingssystemen, tijdsregistratiesystemen, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen; het zijn allemaal voorbeelden van elektronica die u als ondernemer wellicht ook in uw onderneming gebruikt.

  Maar ook specifieke elektronica, gebruikt in bijvoorbeeld de agrarische sector, detailhandel, industrie, transport e.d., is essentieel voor de continuïteit van de onderneming. 

  Indien deze vaak gevoelige apparatuur beschadigd raakt kunnen de kosten in verband met vervanging, reparatie en arbeidsloon enorm oplopen. De elektronicaverzekering is een maatwerkproduct waarbij de adviseurs van Truckpolis u helpen de verzekering op uw maat te snijden.

  Wat is verzekerd

  De elektronicaverzekering dekt de kosten van verlies, reparatie en het herstel van elektronische apparatuur.

  Elektronica speelt bij veel machineparken een grote rol. Daarvoor verwijzen wij u naar onder andere de machinebreukverzekering.

  Tegen welke risico's 

  De elektronicaverzekering verzekert de materiële schade aan of de noodzakelijke herstelkosten van uw  elektronische apparatuur als gevolg van o.a.:

  • bliksem
  • inductie
  • stoten en vallen
  • diefstal na braak
  • kosten van het huren van vervangende apparatuur
  • nalatigheid
  • eigen gebrek
  • overspanning
  • constructie en materiaalfouten

  Voor wie bestemd

  Standaard
  Deze is met name bedoeld voor het MKB met een gemiddelde kantoorinventaris. De verzekering heeft als groot voordeel dat er geen specificatie van de apparatuur hoeft te worden opgegeven.

  Een opgave van de totale waarde is voldoende. Daarnaast is dit een zeer uitgebreide verzekering met een dekking tegen alle van buitenkomende onheilen.

  Maatwerk
  De maatwerkpolis is met name bedoeld voor bedrijven met zeer specifieke apparatuur en apparatuur met een hogere dan gemiddelde waarde.

  Voor deze verzekering is wel een specificatie van de te verzekeren apparatuur vereist. 

  Premiefactoren

  De premie wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur. 

  Tot slot

  Elektronische apparatuur is bij veel bedrijven erg belangrijk voor productieprocessen en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf. De afhankelijkheid van specialistische apparatuur is groot. 

  Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De continuïteit van uw onderneming staat bij Truckpolis centraal, we kijken verder dan verzekeren alleen! 

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Glas

  Hebt u een winkel of showroom, of zijn er in uw bedrijf veel glasvitrines en toonbanken? In dat geval hoort een glasverzekering standaard thuis in uw verzekeringspakket.

  Wat is verzekerd

  • glasbreuk en beschadiging van alle in het pand aanwezige lichtdoorlatende ruiten
  • arbeidsloon voor vervanging
  • kosten van noodvoorzieningen
  • belettering kan worden meeverzekerd

  Tegen welke risico's 

  De glasverzekering geeft dekking voor schade aan normaal glas in de bedrijfsgebouwen door breuk onverschillig hoe ontstaan. Dat kan een steen van een vandaal zijn, maar ook een ongelukje van één van uw medewerkers.

  Premiefactoren

  De premie is afhankelijk van het aantal en soort ruiten dat uw bedrijfspand telt.

  Bijzonderheden

  U hebt de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren.

  Tot slot

  Glasschade aan en in uw bedrijfsgebouw kan een aardige kostenpost veroorzaken. Ingeval van een schade bent u met een glasverzekering van een hoop zorg af. 

  Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen.

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Huurdersbelang

  Als huurder van het bedrijfspand kunt u verbeteringen hebben uitgevoerd. Denk aan de vaste vloerbedekking, het nieuwe plafond, stucwerk en dergelijke.

  Maar ook kunt u op eigen kosten uitbreidingen hebben gerealiseerd. Denk dan eens aan het plaatsen van een toiletgroep, het uitbouwen van magazijnruimte, het inrichten van een kantine met een keuken en dergelijke. 

  De eigenaar (verhuurder) zal dit soort zaken niet hebben verzekerd op de gebouwenverzekering. Bij een schade bent u dus uw investeringen kwijt.

  De oplossing: het verzekeren van dit huurdersbelang op een aparte polis, of op de goederen & inventarispolis. 

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Lichtreclame

  Lichtreclame aan de gevel of in het gebouw, vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. Tegelijkertijd is neon- of perspex-reclame extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden.

  Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de Inventaris & Goederenverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. 

  De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

  Wat is verzekerd

  Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken. 

  Tegen welke risico's

  • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag
  • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing
  • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten
  • Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd

  Uitsluitingen

  • Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten
  • Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten
  • Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed

  Schadevergoeding

  De schade-uitkering vindt veelal plaats op basis van de dagwaarde. 

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

 • Vandalisme

  Slaat u de krant er maar eens op na: moedwillige vernieling komt tegenwoordig steeds vaker voor. Horecabedrijven, winkels, autodealers, scholen, clubhuizen, woningen en gemeentebedrijven zijn steeds vaker doelwit van vandalisme.

  Stelt u zich eens voor dat u bijvoorbeeld te maken krijgt met vernielingen aan uw bedrijf of winkel tijdens een opstootje van voetbalsupporters.

  Extra vervelend wordt het dan als u ook nog eens zelf voor de kosten moet opdraaien... Een goede reden om een vandalismeverzekering af te sluiten. Zo bent u ervan verzekerd dat schade veroorzaakt door vandalisme en schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen gedekt is!

  Wat is verzekerd

  De vandalismeverzekering dekt schade aan een verzekerd object, veroorzaakt door vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare braak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen). 

  Aanvullend verzekeren
  De aanvullende verzekering geeft dekking voor de extra kosten die het gevolg zijn van de geleden materiële schade.

  Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoon- of reiskosten, bedrijfsschade, huurderving etc. Er wordt een vast percentage van 25% van de erkende materiële schade uitgekeerd ongeacht of er extra kosten zijn gemaakt. 

  Voor wie van belang 

  Eigenaren van horecagelegenheden, winkels, showrooms, autodealers, verenigingen van eigenaren van een appartementencomplex en andere collectief gebruikte gelegenheden kunnen zich de kosten van duizenden euro's schade besparen door het afsluiten van een vandalismeverzekering.

  Bijzonderheden

  De Vandalismeverzekering is een voor Nederland unieke verzekering waarbij ook schade is gedekt:

  • indien er geen sprake is van aantoonbare braak
  • schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen zijn meeverzekerd
  • de verzekering kan als losse verzekering worden gesloten

  Wat is vandalisme

  Van vandalisme is sprake als u geconfronteerd wordt met vernieling aan uw gebouw en/of de goederen in uw bedrijf zonder dat er sprake is van inbraak of diefstal.

  Tot slot

  Deze verzekering heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor een gelijke periode automatisch verlengd. Als u het verzekerde bedrag voor roerende zaken tijdelijk moet verhogen, bijvoorbeeld voor een evenement, dan is het mogelijk deze tijdelijke verhoging tegen een korte termijnpremie mee te verzekeren.

  Meer informatie of een persoonlijk advies?

   

  Maak hier een afspraak

  Vervoersmiddelen

  • Personenauto (zakelijk gebruik)

   Als u een auto koopt, bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat u hierbij de juiste keuzes maakt. Er zijn ongeveer 120 verschillende autoverzekeringen en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type auto (automerk, gewicht...), uw leeftijd en het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd.

   De verzekeraars baseren hun premie op bovenstaande kenmerken. Om de beste keuze voor uw autoverzekering te kunnen vinden, hebben we deze gegevens nodig. Wij gaan dan op zoek naar de autoverzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

    

   Kies de juiste dekking

   Bij een personenautoverzekering moet u de auto minimaal verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden.

    

   • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
    dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen auto.
   • WA Beperkt Casco
    naast de WA-dekking wordt nu ook de schade aan uw eigen auto vergoed bij o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan uw eigen auto die u zelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.
   • WA Volledig Casco (All Risk)
    alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan de eigen auto vergoed.

    

   Verzekering opzeggen

   In de laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn.

   En in dat geval bent u bij Truckpolis aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

   Truckpolis gaat graag op zoek naar de beste en meest voordelige oplossing!

    

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Bestelauto

   Bestelauto

   Als u een bestelauto koopt, bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat u hierbij de juiste keuzes maakt. Er zijn ongeveer 120 verschillende autoverzekeringen en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type auto (automerk, gewicht...), uw leeftijd en het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd.

   De verzekeraars baseren hun premie op bovenstaande kenmerken. Om de beste keuze voor uw autoverzekering te kunnen vinden, hebben we deze gegevens nodig. Wij gaan dan op zoek naar de autoverzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

   Dekking

   Bij een bestelautoverzekering moet u de auto minimaal verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden.

   • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
    dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen auto.
   • WA Beperkt Casco
    naast de WA-dekking wordt nu ook de schade aan uw eigen auto vergoed bij o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan uw eigen auto die u zelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.
   • WA Volledig Casco (All Risk)
    alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan de eigen auto vergoed.

   Verzekering opzeggen

   In de laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn.

   En in dat geval bent u bij Truckpolis aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

   Het Nieuwe Rijden!

   Met de huidige enorm hoge brandstofprijzen is het Nieuwe Rijden zeer aan te bevelen. Maar zuinig autorijden begint met een goede én goedkope autoverzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

   Truckpolis gaat graag op zoek naar de beste en meest voordelige oplossing!

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Vrachtauto

   Als u een vrachtauto koopt bent u verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat u de juiste keuzes hierbij maakt. Er zijn talloze verschillende vrachtautoverzekeringen en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type vrachtauto (automerk, gewicht...), aard van de vervoerde goederen, bestemmingen waarop wordt gereden, leeftijd bestuurder en het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd.

   De verzekeraars baseren hun premie op bovenstaande kenmerken. Om de beste keuze voor de vrachtautoverzekering te kunnen maken hebben we deze gegevens nodig. Wij gaan dan op zoek naar de verzekering die het beste in de gegeven situatie past. 

   Lage premie bedrijfsautoverzekering door BTW

   Wanneer u als bedrijf de BTW kan verrekenen is het mogelijk om de vrachtauto exclusief de BTW te verzekeren. Hierdoor is het verzekerd bedrag lager en daardoor daalt ook de premie.

   Dekking

   U moet de vrachtauto minimaal verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden:

   • WA (wettelijk aansprakelijkheid)
    dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die  met de auto veroorzaakt aan derde wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen auto.
   • WA Beperkt Casco
    naast de WA dekking wordt nu ook de schade aan de eigen vrachtauto vergoed bij o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan de eigen vrachtauto die zelf is veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.
   • WA Volledig Casco (All Risk)
    alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan de eigen vrachtauto vergoed.

   Aanvullende verzekeringen

   Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig of verplicht, u kunt zelf bepalen welke u nodig vindt. Wel wijzen wij u nadrukkelijk op de WEGAS.

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Wagenpark

   Binnen een wagenparkverzekering kunt u uw complete wagenpark kwijt. Een wagenparkverzekering is in essentie een collectieve motorrijtuigenverzekering en al vanaf 5 voertuigen (personen- en/of bestel- en/of vrachtauto´s) kunt u in aanmerking komen voor een wagenparkkorting. 

   De voordelen van een wagenpark verzekering: 

   • een eenvoudige administratie
   • maatwerkoplossingen door risicoanalyse
   • preventieadvies
   • efficiente administratie en dus worden de kosten in de hand gehouden
   • flexibiliteit en keuze uit uiteenlopende dekkings- en kortingsvormen

   Wagenpark werknemers

   Truckpolis levert ook verzekeringsoplossingen en aanverwante diensten voor privé auto's van werknemers door middel van wagenparkverzekeringen voor het personeel.

   Dankzij deze collectiviteit kan een werknemer via de werkgever zijn auto verzekeren, terwijl de werkgever niet belast wordt met de administratie hiervan.

   Het verzekeren van een motorrijtuig via een collectief contract via de werkgever kent ondermeer de volgende voordelen voor de werknemer:

   • scherpe premie
   • gunstige condities
   • snelle en efficiënte schadeafhandeling

   Tevens bestaat de mogelijkheid voor werknemers om het motorrijtuig van een gezinslid via het collectieve contract te verzekeren.

   Aanvullende dekkingen

   Een ongevallen-inzittendenverzekering voor al het personeel dat als chauffeur en als passagier gebruikmaakt van uw wagenpark, is sterk aan te bevelen. Het bedrijf is immers verantwoordelijk als een medewerker in werktijd een ongeluk krijgt. Dankzij de ongevallen-inzittendenverzekering is de betrokkene altijd zeker van een schadevergoeding.

   Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering hebt u recht op deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak. Ook die aanvullende verzekering is het overwegen waard.

   Binnen dit kader wijzen wij u ook op de wegam-polis, een specifieke aansprakelijkheidsverzekering!

   Wat is verzekerd

   De wagenparkverzekering vergoedt schade aan wagenparken van personen-, bestel-en/of vrachtauto's alsmede motoren. 

   Truckpolis levert verzekeringsoplossingen en aanvullende producten en diensten voor bedrijven met wagenparken in eigendom of in lease.

   Premiefactoren

   De premie worden afgestemd op de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop.

   Elke verzekeraar hanteert een eigen kortingsregeling die kunnen variëren van 15 tot 40% korting op de individuele tarieven. Een paar voorbeelden van kortingsregelingen zijn: 

   • collectieve bonus-/malusregeling
   • afkoop no-claim regeling
   • no-claim regeling
   • restitutieregeling
   • winstdelingsregeling

   Riskmanagement

   Voor een verzekeraar is het van belang dat u maatregelen treft om schade zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. 

   • antislip cursussen
   • beveiligingsinstallaties
   • preventie

   Tot slot

   Als ondernemer zoekt u naar een perfecte prijs/kwaliteitverhouding op het gebied van verzekeringen, een tussenpersoon die voor u de inkoop van uw verzekeringen verzorgt, hulp biedt in geval van schade en advies indien nodig. 

   Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! Truckpolis heeft het antwoord op uw vraag. 

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Garageverzekering

   Een garageverzekering is bedoeld voor onder andere onderstaande bedrijven

   • Garagebedrijven
   • (Sub)merkdealers
   • Tankstations (met en zonder wasstraat)
   • Carrosseriebedrijven (nieuwbouw)
   • Landbouwmechanisatiebedrijven
   • Autobanden-/uitlatenservicebedrijven (quick service)
   • APK stations
   • Motor/bromfiets en rijwielbedrijven
   • Autoruitreparatiebedrijven
   • Autohandelaren

   En altijd is er bedrijvigheid in een degelijke onderneming. Reparaties, steeds wijzigende handelsvoorraad. Er kan ook veel misgaan. Schade aan voertuigen van derden, schade aan de handelsvoorraad. 

   Wat is verzekerd

   Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar / exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. 

   Uitgesloten op een garageverzekering of garagepolis is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

   Handelaarskenteken (z.g.n groene plaat):

   Deze verzekering is specifiek bedoeld voor (auto)handelaren. De (WA-)dekking is van toepassing voor de motorrijtuigen (rijbewijscategorie B/E) welke voorzien zijn van een door de verzekeraar ter beschikking gestelde groene kentekenplaat. 

   Als autohandelaar hoeft u hierdoor niet uw gehele voorraad te verkopen auto's WA te verzekeren, maar kan per autorit de groene kentekenplaat op de betreffende auto worden geplaatst.

   Premiefactoren

   De premie is mede afhankelijk van:

   • jaarloon (sociale verzekeringswetten)
   • de grootte van het bedrijf
   • reputatie van het bedrijf
   • de aanwezige vakdiploma´s
   • het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen

   No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis is gebruikelijk op een garageverzekering of garagepolis.

   De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt naverrekend.

   Dekking

   Casco Allround verzekering
   Deze verzekering geeft een uitermate ruime dekking voor alle motorrijtuigen die eigendom zijn van:

   • Het bedrijf
   • De ondernemer en/of zijn echtgenote
   • Fabrikanten en/of importeurs en die aan het autobedrijf ter beschikking zijn gesteld
   • De dekking geldt niet alleen voor de motorrijtuigen die in gebruik zijn, maar ook voor de gehele handelsvoorraad
   • De volledige cascodekking geldt voor motorrijtuigen jonger dan 84 maanden (7 jaar)
   • De beperkte cascodekking geldt voor motorrijtuigen ouder dan 84 maanden (7 jaar) doch jonger dan 180 maanden (15 jaar)
   • Ook nu zijn de risico's van brand- en diefstal/inbraak meeverzekerd

   Cliënten objecten
   Heeft uw cliënt een object ter reparatie aangeboden en veroorzaakt u hieraan schade dan biedt deze rubriek dekking.

   Enerzijds geldt de dekking voor een cascoschade aan het motorrijtuig, in dit geval is het niet van belang of er aan de zijde van het autobedrijf aansprakelijkheid voor de toegebrachte schade bestaat.

   Anderzijds geeft de verzekering ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met bijvoorbeeld een verkeerd uitgevoerde reparatie.

   Extra dekkingen:

   • Rechtsbijstandverzekering voor het bedrijf
   • Rechtsbijstandverzekering als particulier (gezin)
   • Aansprakelijkheidsverzekering als particulier
   • Schadeverzekering voor de inzittenden

   Alarmservicedekking 
   Met deze unieke dekking wordt bereikt dat een motorrijtuig, waarvoor de aansprakelijkheidsdekking van toepassing is, inclusief de inzittenden daarvan, wordt vervoerd naar een adres in Nederland als het betreffende motorrijtuig niet meer kan worden gebruikt in verband met een schade of een technisch mankement.

   Aansprakelijkheid bedrijf
   Deze rubriek verzekert de aansprakelijkheid voor schade die uw personeel oploopt tijdens het werk. Daarbij kan het aan om een kapotte bril, maar ook om blijvende invaliditeit of een beroepsziekte.

   Eveneens verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die u of uw personeel toebrengt aan derden, variërend van een vlek op een jas tot blijvend letsel. Schade aan het object dat de cliënt ter reparatie of verkoop heeft achtergelaten valt niet onder deze rubriek maar onder de rubriek cliënten objecten.

   Aansprakelijkheid motorrijtuigen
   De aansprakelijkheidsdekking voor schade die met motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht.

   De verzekering geldt niet alleen voor motorrijtuigen die eigendom zijn van het bedrijf, van de ondernemer en/of zijn echtgenote, maar ook voor de motorrijtuigen die door de importeur/fabrikant in consignatie zijn gegeven. 

   Zelfs is er een subsidiaire dekking voor het geval er een schade aan anderen wordt toegebracht met een motorrijtuig die eigendom is van een cliënt, doch dat voor bijvoorbeeld reparatie of onderhoud aan het autobedrijf is toevertrouwd. 

   Bijzonderheden

   • Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto´s van het bedrijf en de auto´s die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop).
   • Het brandrisico is uitgesloten op de garageverzekering of garagepolis.
   • Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen.
   • Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

   Tot slot

   Als ondernemer zoekt u naar een perfecte prijs/kwaliteitsverhouding op het gebied van verzekeringen, een tussenpersoon die voor u de inkoop van uw verzekeringen verzorgt, hulp biedt in geval van schade en advies indien nodig. 

   Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! Truckpolis heeft het antwoord op uw vraag. 

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Werk- en Landbouwmaterieelverzekering

   Als je werk- of landbouwmaterieel koopt, ben je verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat je hierbij de juiste keuzes maakt. Er zijn veel mogelijkheden en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type materieel, het werk wat ermee wordt uitgevoerd etc.

   Kies de juiste dekking

   Bij een werk- of landbouwmaterieelverzekering moet je het materieel minimaal verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast is het mogelijk om de dekking uit te breiden.

   • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
    dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die met het werkmaterieel wordt veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen voertuigen.
   • WA Beperkt Casco
    naast de WA-dekking wordt nu ook de schade aan het eigen voertuig vergoed bij o.a. brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan het voertuig die je zelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.
   • WA Volledig Casco (All Risk)
    alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aan het eigen voertuig vergoed.

    

   Verzekering opzeggen

   In de laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn.

   En in dat geval ben je bij Truckpolis aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden jou dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

   Truckpolis gaat graag op zoek naar de beste en meest voordelige oplossing!

    

   Meer informatie of een persoonlijk advies?

    

   Maak hier een afspraak

  • Maak hier gerust een afspraak met Truckpolis

   Aansprakelijkheid

   Is een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk?

   Het begrip 'aansprakelijkheid' is een moeilijk begrip omdat de aansprakelijkheid wordt geregeld in de Wet. En de Wet is niet altijd geschreven in een taal die begrijpelijk is. 

   Truckpolis geeft graag uitleg. Op dit onderdeel van onze website zijn de verschillende aansprakelijkheids-verzekeringen weergegeven. 

   Een aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) is absoluut noodzakelijk. De ondernemer of de werknemer van het bedrijf die geen fouten maakt, moet nog geboren worden. En het gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

   In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe.

   • Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven

    Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven - AVB

    Wat is verzekerd

    • Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden.
    • De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.
    • Schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein.
    • Schade door een door uw bedrijf geleverd product (produktaansprakelijkeid).

    Wat is uitgesloten

    • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten.
    • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
    • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
    • 'Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

    Opmerking: de AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid   van de verzekerde gebeurt.

    Voor wie bedoeld

    De aansprakelijkheids-verzekering is bedoeld voor alle bedrijven, ondernemingen en organisaties in Nederland.

    Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

    Zomaar een voorbeeld

    Reiswinkel 'Break a leg' heeft een open dag geregeld. Zij heeft hiertoe een zaal gehuurd met podium en allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden verschillende lezingen en filmvoorstellingen gegeven.

    De bedoeling was het werven van nieuwe klanten voor een speciale reisexpeditie. De open dag was een succes. Helaas deed de reiswinkel haar naam eer aan toen tijdens de pauze iemand over de slecht weggewerkte kabels van de belichting struikelde.

    Een gebroken been was het gevolg. Het slachtoffer bleek een topmodel te zijn en stelde de reiswinkel aansprakelijk voor onder andere  haar gemis aan inkomsten. De claim liep in de 'tonnen'.

    Premiefactoren

    De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf.

    De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

    Bijzonderheden

    • De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke).

    • De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

    • Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten: de verzekerde 'hoedanigheid'!


    Truckpolis adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een AVB af te sluiten. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen.

    Tot slot

    De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

    Het begrip 'aansprakelijkheid' is een moeilijk begrip omdat de aansprakelijkheid wordt geregeld in de Wet. En de Wet is niet altijd geschreven in een taal die begrijpelijk is. Truckpolis geeft u graag uitleg. 

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

   • Beroeps aansprakelijkheid

    Naast de AVB is er de mogelijkheid om een Beroeps aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Biedt de AVB dekking voor materiële en/of letselschade, deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die door u aan anderen wordt toegebracht.

    Vaak wordt ook gesproken over "vermogensschade". Fouten kunnen niet alleen leiden tot materiële en/of lichamelijke schade, maar ook tot financiële schade. Een brief die te laat wordt verstuurd, een slordigheid in een tekst, een foutief rekensommetje, het kan allemaal verstrekkende gevolgen hebben. Dan kunnen er namelijk forse schadevergoedingen worden geeist.

    Met name voor beroepsbeoefenaren is deze verzekering van groot belang. Denk hierbij aan de accountant, vertaler, fiscalist, boekhouder, makelaar, jurist, medici, assurantietussenpersonen e.d.

    Wat is verzekerd

    Wat verzekerd is, is het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf deze schade moet gaan vergoeden.

    Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

    • In tegenstelling tot de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroeps aansprakelijkheids verzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de financiële schade, de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Tegen dit laatste risico kunt u zich indekken met een AVB.

    • De beroeps aansprakelijkheids verzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt en deze gaat claimen.

    • De beroeps aansprakelijkheids verzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaarskantoor die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Het bedrijf handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

    Zomaar een paar voorbeelden

    Enkele willekeurige voorbeelden van beroepsfouten waardoor een ander financiële schade lijdt:

    • Een accountant dient een bezwaarschrift te laat in bij de Fiscus
    • Een bankmedewerker wijst de klant niet op de "gevaren bij het beleggen" waardoor de klant te veel risico heeft genomen
    • Een onroerendgoed specialist vergeet melding te maken van een bestaande erfdienstbaarheid of informeert zijn klant op basis van verouderde bestemmingsplannen
    • Een assurantietussenpersoon vergeet een autoverzekering bij een verzekeraar aan te melden waardoor zijn relatie onverzekerd is
    • Een fiscalist informeert zijn klant onjuist bij een vermogensoverdracht

    In al dit soort gevallen kan de klant van de beroepsbeoefenaar een forse financiële schade lijden. Wordt de aansprakelijkheid aangetoond, dan zal een ingediende claim (die erg hoog kan uitvallen) kunnen leiden tot faillissement van de beroepsbeoefenaar en zijn bedrijf.

    Voor wie bedoeld

    Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroeps aansprakelijkheids verzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep.

    De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld.

    Premiefactoren

    De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet.

    Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

    Omdat de financiële belangen bij de verschillende beroepsbeoefenaren (accountants, makelaars, medici e.d.) enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Truckpolis u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een beroeps aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

    Tot slot

    Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw beroepsrisico's af te dekken met een goede verzekering. Truckpolis staat tot uw beschikking!

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

   • Rechtsbijstand bedrijven

    U ontkomt er bijna niet meer aan: iedere ondernemer heeft wel eens een juridisch probleem. Bijvoorbeeld met een werknemer, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of over een contract.

    Met een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten. 

    Juridische problemen zoals: 

    • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht
    • bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures
    • arbeidsrecht - ambtenarenrecht
    • arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties
    • overeenkomsten-/contractrecht
    • overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder
    • strafrecht en verhaalsrecht
    • juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen
    • burenrecht en erfdienstbaarheden
    • met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond
    • op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen
    • de dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten

    Voor ondernemers is het vaak zinvol om in ieder geval rechtsbijstand te verzekeren met betrekking tot het wagenpark. Juridische problemen rondom het verkeer is veruit nummer 1 als het gaat om juridische conflicten. 

     

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

   • Aansprakelijkheid bestuurder of commissaris

    Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder. 

    Onbehoorlijk bestuur 
    In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen (denk aan de code Tabaksblat!). 

    Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:

    • Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak.
    • Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractpartners. Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming.
    • Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico's, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen.
    • Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico. 

    Oorzaken 
    In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames kunnen hiertoe aanleiding zijn. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap. 

    Commissarissen 
    De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht. Deze taken zijn, mede door de Code Tabaksblat, verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur. 

    Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening rust - naast op de bestuurders - tevens rechtstreeks op de commissarissen (art. 2:260BW). 

    Intern en extern 
    De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid. 

    Interne aansprakelijkheid 
    Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en commissarissen hebben een verplichting naar de vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vennootschap (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW. 

    Externe aansprakelijkheid 
    Iedere rechtspersoon kan in het maatschappelijke verkeer (bij het zakendoen) onzorgvuldig handelen naar derden toe, bijvoorbeeld handelscrediteuren. U kunt als bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het gevolg is van: niet-nakoming van contracten (het onbetaald laten van een rekening) of onzorgvuldig handelen (onrechtmatige daad). 
    U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan. 

    Hoofdelijk en collectief 
    Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

    Wat is verzekerd

    De bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheids verzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode.

    Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

    De verzekering beschermt dus het privé-vermogen van de bestuurder of commissaris tegen aanspraken van derden op grond vanonder andere:

    • wettelijke bestuurders aansprakelijkheid
    • onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon
    • onzorgvuldig handelen tegenover derden

    Niet alle fouten zijn verzekerdEen aantal belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

    • fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering
    • milieuverontreiniging
    • ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden
    • schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon
    • aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking
    • rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon

    Premiefactoren

    De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon.

    Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

    Voor wie bedoeld

    Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. 

    Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

    Voorbeelden

    Het aantal claims voor bestuurders aansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknotte casus kunt u zich een beeld vormen van het BCA-risico. 

    1. Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter. 

    2. De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractpartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden. 

    3. Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade. 

    4. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

    Bijzonderheden

    De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking.

    De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

    Tot slot

    Deze verzekering is nogal gecompliceerd. Wij adviseren u dringend om uzelf te informeren over de risico's die u loopt.

    Omdat de financiële belangen enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseert Truckpolis u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

    Ook u bent niet feilloos. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u ook te werk gaat, u loopt nu eenmaal dat risico. Alle reden om uw risico's af te dekken met een goede verzekering. Truckpolisstaat tot uw beschikking!

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

   • Vervoerdersaansprakelijkheid

    Tijdens een transport kan er nogal wat misgaan. Wat wanneer de producten niet of niet tijdig of niet in 100% goede staat aankomen op de eindbestemming? In 99% van de gevallen is de vervoerder hiervoor aansprakelijk te houden. Een hele verantwoordelijkheid dus. 

    Voor u als beroepsvervoerder is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die u voor anderen vervoert. Met een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen u en/of uw chauffeurs met een gerust hart de weg op. 

    Wat is verzekerd

    Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.

    Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schadeoorzaken hij zich juist mag vrijtekenen.

    Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid. Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR).

    De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan. 

    Wat is onder meer uitgesloten

    Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten.

    Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

    Tegen welke risico's

    De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een standaarddekking, die u naar keuze kunt uitbreiden met een of meer extra dekkingen.

    De standaarddekking dekt aansprakelijkheid voor verlies van of beschadiging aan de lading die voor derden wordt vervoerd. Daarnaast is er dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours of de verschuldigde vrachtkosten bij vertraging. Ook de materiële schade aan de lading bij sabotage in elk Europees land valt onder de dekking.

    Uitbreidingsmogelijkheden

    • Vervoerdersaansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg: deze dekking is speciaal toegesneden op de pakketvervoerders die onder de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten of onder AVC dan wel CMR vervoeren.
    • Chauffeursverzekering: met deze dekkingsvorm kunnen de persoonlijke zaken van de chauffeur worden verzekerd.
    • Vervoerdersaansprakelijkheid van verhuizingen over de weg: voor die gevallen waarbij sprake is van verhuizingen.
    • Physical Distribution: als de vervoerder naast het vervoer ook de vervoerde zaken opslaat, kan met deze dekkingsvorm de aansprakelijkheid worden verzekerd.
    • Vertragingskosten: deze dekking is voor het geval dat een vrachtwagen door wegblokkades meer dan een dag wordt opgehouden, terwijl de kosten doorlopen en men geen inkomsten kan verwerven.

    Voor wie bedoeld

    Deze verzekering is met name bedoeld voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

    Premiefactoren

    De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime.

    Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

    Bijzonderheden

    Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling.

    In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

    Wanneer goederen over de weg worden vervoerd, is het CMR-document het meest gebruikte document. CMR staat voor 'Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route'. Met andere woorden: een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen: afzender, vervoerder en geadresseerden.

    Truckpolis adviseert u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

    Tot slot

    Vervoer van goederen en dan met name ook het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt dat dringend noodzakelijk!

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

   • Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS)

    Dagelijks zijn uw werknemers onderweg. Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor dit soort bedrijven biedt Truckpolis een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS). 

    Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekken niet alle schade. 

    WEGAS verzekering 
    De WEGAS verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico's. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers zo volledig mogelijk gecompenseerd worden voor hun schade. 

    Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd. 

    Letselschade
    Als werkgever kunt u - onder bepaalde omstandigheden - worden aangesproken voor letselschade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig in de ruimste zin des woords. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer, alsmede door criteria van redelijkheid en billijkheid.

    Werkgeversaansprakelijkheid
    De schadevergoeding berust niet op het schenden van de zorgplicht door of onrechtmatig handelen van de werkgever, zoals bij de werkgeversaansprakelijkheid het geval is.

    Wat is verzekerd

    Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid met letselschade, is het financieel risico dat u als werkgever loopt aanzienlijk.

    Compensatie van inkomensverlies, kosten zoals thuiszorg en woningaanpassing kunnen hoog oplopen.

    De Wegasverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims, dát is wat u verzekert!

    Voor wie bedoeld

    De Wegas verzekering is bedoeld voor iedere werkgever met werknemers die schade kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig

    Bestaande verzekeringen als de Ongevallen Inzittenden verzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bieden onvoldoende dekking.

    Ook een Schadeverzekering Inzittenden volstaat niet in alle gevallen. Hierbij is namelijk sprake van een objectgebonden dekking.

    Het beroemde Arena Arrest

    De feiten

    • De werkgever had twee van haar werknemers te werk gesteld bij een andere werkgever.
    • Als gevolg hiervan werden de werknemers verplicht elke dag naar de andere werkgever te reizen, door deze andere werkgever werd aan hen een busje ter beschikking gesteld.
    • De werknemers waren per toerbuurt verplicht om naar de plaats van de werkzaamheden te rijden, in dit geval de Amsterdam Arena.
    • Op een noodlottige dag raakt het busje van de werknemers in een slip en slaat een aantal malen over de kop.
    • De bestuurder van het busje, die het ongeval heeft veroorzaakt, heeft ernstig rugletsel.
    • De bestuurder kan echter, in tegenstelling tot de mede-inzittenden van het busje, zijn geleden schade niet claimen onder de WA-verzekering van het busje.
    • Als gevolg hiervan stelt de werknemer de werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
    • De Hoge Raad heeft in het voordeel van de werknemer beslist.
    • De Hoge Raad is van mening dat, hoewel de werkgever niet aansprakelijk is op grond van zijn zorgverplichting van artikel 7:658 BW, de schade voor rekening van de werkgever dient te komen daar de redelijkheid en billijkheid dit vereist. Hiertoe heeft zij rekening gehouden met de volgende specifieke feiten: 

     1. de werknemer, was in de uitoefening van zijn werkzaamheden verplicht zich dagelijks per auto van Didam naar Amsterdam en terug te begeven
     2. de werknemer was daarbij verplicht bij toerbuurt te chaufferen 
     de financiële gevolgen van een eventueel ongeval waren voor alle inzittenden van het busje door een WA-verzekering gedekt, behalve voor de chaufferende werknemer 
     3. er was geen sprake van opzet dan wel bewust roekeloosheid aan de zijde van de werknemer bij het ontstaan van het ongeval 
     4. het is een "ervaringsfeit" dat de dagelijkse omgang met auto's de gebruiker daarvan licht ertoe zal brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongevallen geraden is

    Conclusie 

    • De werkgever kan door de uitspraak van de Hoge Raad, ook ingeval de werkgever voldoet aan haar zorgplicht, door de werknemer worden aangesproken voor letselschade.
    • De bestaande AVB of de WA-verzekering van de betreffende auto of enig andere verzekering biedt geen   dekking voor dit soort schaden.
    • De eventueel gesloten Ongevallen-Inzittenden-dekking of Schade-Inzittenden-dekking biedt wel enige ruimte om de financiële gevolgen op te vangen, doch biedt geen dekking tegen de aansprakelijkheid van de werkgever. Een claim kan ook veel hoger uitkomen dan de verzekerde bedragen op deze aanvullende dekkingen.

    Premiefactoren

    De premie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit(en) en de verzekerde som.

    Bijzonderheden

    Schade die is ontstaan in de volgende situaties, valt meestal niet onder de verzekering: 

    • Deelname aan wedstrijden
    • Snelheidsproeven en snelheidscursussen
    • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden
    • Schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel dat de rijvaardigheid beïnvloedt

    De Wegasverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw AVB en (eventueel) uw Ongevallenverzekering. 


    Tot slot

    De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder.

    Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn én de dekking is kenteken-gerelateerd.

    Het Arena Arrest bepaalt dat u als werkgever in de regel aansprakelijk bent voor ongevallen in gevaarverhogende situaties (zoals het verkeer), waarin uw medewerkers bij de uitoefening van hun functie zijn gebracht.

    Truckpolis adviseert u daarom altijd en eigenlijk ook heel dringend om een Wegas verzekering af te sluiten.

    Meer informatie of een persoonlijk advies?

     

    Maak hier een afspraak

    Continuïteit

    • Bedrijfsschade

     Een Gebouwen- en Inventaris & Goederenverzekering bieden dekking tegen een directe schade zoals brand en inbraak. Maar uw schade is vaak veel groter omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het productieproces staat stil. Deze zogenoemde bedrijfsschade is een indirecte schade. De verzekering biedt dekking voor de gevolgschade. 

     De financiële schade die dit met zich meebrengt, wordt gedekt door de Bedrijfsschadeverzekering. 

     Verlies van omzet = derving Bruto Winst 

     Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf  geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering waarborgt in zo'n geval de continuïteit van uw bedrijf. 

     De Bedrijfsschadeverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering.

     Wat is verzekerd

     Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers.
      
     Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.

     Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming. 

     Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd. Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt. 

     Tegen welke risico's 

     De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld: 

     • brand, ontploffing,
     • blikseminslag
     • stormschade
     • waterschade
     • inbraak
     • aanrijding/aanvaring
     • straatafzetting
     • het wegvallen van stroom- of watervoorziening

     Voor wie bedoeld

     De Bedrijfsschadeverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen.

     En dat zijn dus bijna alle bedrijven in alle sectoren. 

     Voor bedrijven die een bedrijfsstilstand makkelijk kunnen oplossen is een speciale Extra Kosten verzekering ontwikkeld.

     Verzekerde som

     De verzekerde som wordt bepaald door:

     • de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of
     • de omzet minus de variabele kosten

     De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

     Vaak wordt een termijn van 52 weken gehanteerd.

     Onder- en oververzekering

     De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen. 


     Increase- & Decreaseclausule 
     Daarom wordt de increase-/decreaseclausule op de polis opgenomen: 

     Increaseclausule:
     hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. 

     Decreaseclausule:
     indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%. 

     Premiefactoren

     De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

     • de hoogte van de verzekerde som
     • de uitkeringstermijn
     • de dekking
     • genomen preventiemaatregelen
     • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

     Truckpolis adviseert in veel gevallen een Bedrijfsschadeverzekering op basis van de "uitgebreide" dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee. 

     Tot slot

     Bijna altijd brengen wij de Bedrijfsschadeverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. 

     Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie. 

     Meer informatie of een persoonlijk advies?

      

     Maak hier een afspraak

    • Milieuschadeverzekering (MSV)

     Risico's nemen hoort bij het ondernemersvak. Risico's incalculeren ook. Daarom adviseert Blank Advies een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade. Hoe is dat bij u? En weet u eigenlijk wel hoevéél risico u loopt? 

     De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening.

     En milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken.

     De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard. 

     De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

     De MSV kent twee groepen polissen. De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt. De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers). 

     Wat is verzekerd

     De MilieuSchadeVerzekering heeft een zeer brede dekking:

     • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
     • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
     • onderzoekskosten
     • bereddingskosten
     • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
      • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
      • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
      • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
      • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

     Dekkingsmogelijkheden

     De MSV biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de MSV onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan iedere ondernemer precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De MSV biedt dus maatwerk. 

     Voor bedrijven met een vaste locatie

     1. De Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d.
     2. De Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek. 


     Voor bedrijven die tijdelijk werkzaamheden bij klanten uitvoeren

     1. De Bij-Derdenpolis is een doorlopende verzekering voor werkzaamheden die steeds op andere locaties worden uitgevoerd.
     2. De Tijdelijk-Vastpolis is een projectgebonden verzekering.

     Beide polissen geven dekking voor sanering van water- en bodemverontreiniging die is ontstaan door de uitvoering van werkzaamheden op de locatie. Bovendien is zaakschade als gevolg van de verontreiniging gedekt. 

     Meeverzekerd 
     Behalve de saneringskosten zijn binnen de grenzen van het verzekerd bedrag ook kosten voor expertise, bereddingskosten, preventieve opruiming, opruiming en afvoering van asbest en de kosten als gevolg van de uitvoering van het saneringswerk meeverzekerd. 

     De Milieuschadeverzekering biedt geen dekking voor inkomende vervuiling. De schade moet altijd veroorzaakt zijn op de verzekerde locatie.

     Uitsluitingen

     De MSV-polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde.

     Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

     Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks is evenzo niet gedekt. Daarvoor sluit u een Tankpolis   af.

     Voor wie bedoeld

     Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben.

     Let op:daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort. 

     Premiefactoren

     De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie. 

     De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent:

     • agrarische sector
     • MKB
     • industriële sector
     • gemeente/semi-overheid

     Bijzonderheden

     Milieuschadeverzekeringen zijn tot nu toe verdeeld over meerdere polissen: brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering e.d. Een onduidelijke en onbeheersbare situatie waarover dan ook jarenlang is gesproken. In 1994 werd de Stuurgroep Milieuschadeverzekering opgericht met als opdracht, een geïntegreerde milieupolis te ontwikkelen.

     Uitgangspunten waren: 

     • integreren van verschillende polissen; 
     • lacunes in bestaande dekkingen opvullen; 
     • de dekking calculeerbaar en beheersbaar maken; 
     • de verzekerde keuzemogelijkheid bieden betreffende de omvang van de dekking. 

     Conclusie was om de nieuwe MSV in een directe vorm te gieten; de saneringskosten bij derden zijn meeverzekerd zonder een beroep te hoeven doen op een aansprakelijkheidsconstructie. 

     Een paar voorbeelden

     Asbest komt vrij bij brand
     Een bedrijf waar zuivelproducten worden gemaakt heeft een hooiberg. Daar ontstond hooibroei, en er kwam brand. Het dak van de hooiberg bevatte asbest. De asbestdeeltjes verspreidden zich over het terrein. De kosten van het opruimen van de verontreiniging bedroegen € 58.000,00. De MilieuSchadeVerzekering vergoedde de kosten van het opruimen. 

     Asbestschade door storm 

     Het stormt. Het stormt hard! Het dak waait van het kantoorpand. En het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein. En dat van de buurman. De buurman is akkerbouwer. Zijn oogst is gedeeltelijk verloren door besmetting met asbest. Een dure storm. Schade door asbest is vaak niet verzekerd. En uit veel aansprakelijkheidsverzekeringen is de milieudekking geschrapt. Gelukkig vergoedt de MilieuSchadeVerzekering niet alleen de kosten van het verwijderen van de asbestdeeltjes, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst. 

     Brand bij een detailhandel in gebruikte personenauto's 
     De occasions staan keurig naast elkaar. Het was druk geweest deze zaterdag. Veel verkocht. Maar 's nachts breekt er brand uit. 15 Auto's op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden branden volledig uit. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond. En in die van de buurman. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn € 19.000,00. Gelukkig heeft de eigenaar een MilieuSchadeVerzekering afgesloten, en wordt de schade volledig vergoed. 

     Afvalwater in de sloot bij de drukkerij 

     Een loodgieter maakt een nieuwe aansluiting op de riolering van de drukkerij. Dat doet hij in de bouwput. De drukker vraagt de loodgieter het opkomende grondwater af te pompen naar een afwateringssloot. En daar gaat het fout... Plotseling stroomt thinnerhoudend afvalwater van de drukkerij in de bouwput. Gevolg: verontreinigd oppervlaktewater! Wie is er aansprakelijk? Dat wordt onderzocht. Daardoor duurt het lang voordat begonnen kan worden met het opruimen van de verontreiniging. De waterbeheerder besluit zelf het oppervlaktewater te reinigen. En stuurt een rekening van € 10.000,00 naar de drukkerij. Gelukkig kan de waterbeheerder in deze bijzondere situatie een beroep doen op zowel de MilieuSchadeVerzekering van de drukker als van de loodgieter. Het vaststellen van aansprakelijkheid is niet meer nodig. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn volledig gedekt. Het is snel geregeld. 

     Een groothandel in papier

     De klimaatomstandigheden in het pakhuis van het papier zijn belangrijk. Om te voorkomen dat er iets misgaat bij een stroomstoring heeft de eigenaar een noodaggregaat achter de hand. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft hij een vloeistofdichte vloer rond het aggregaat aan laten leggen. De dieselolie staat opgeslagen in een aantal kleinere vaten. Bij het laden en lossen rijdt een vorkheftruck een vat omver, dat rolt weg. Het komt naast de vloeistofdichte vloer terecht en gaat kapot. De olie veroorzaakt een verontreiniging. De kosten van het opruimen van de schade bedragen € 25.000,00. Gelukkig dekt de MilieuSchadeVerzekering de kosten.

     Tot slot

     De zorg voor ons milieu neemt in Nederland een belangrijke plaats in. Door wet- en regelgeving stelt de overheid steeds strengere milieu-eisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Wanneer een bedrijf onverhoopt het milieu aantast kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Voor ondernemers is het mogelijk zich tegen de milieurisico's te verzekeren.

     De Milieuschadeverzekering dekt schade aan de locatie van derden maar ook aan de eigen locatie. 

     Meer informatie of een persoonlijk advies?

      

     Maak hier een afspraak

    • Cyber risico verzekering

     Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfscontinuïteit kan net zo goed door cyberrisico’s in gevaar komen als door een brand of diefstal. De kosten van cyberincidenten lopen in Nederland nu al in de miljarden euro’s per jaar. Verzekeraars zullen de komende jaren in rap tempo cyberverzekeringen ontwikkelen en op de markt brengen.

     Inbraak op ICT-systemen, verlies van bedrijfsgegevens: data-inbraak vormt een fors financieel risico voor alle bedrijven. Liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met enige vorm van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen.

      

     Wat kan verzekerd worden?

     Diverse verzekeraars bieden verschillende cyber risico verzekeringen aan. Vaak zijn deze verzekeringen modulair opgebouwd. Hieronder vindt u een (niet-volledige) opsomming van de belangrijkste risico's:

     1. Systeeminbraak (kosten)

     Deze module dekt de eigen kosten als gevolg van inbraak op uw systemen of data:

     • Kosten forensisch onderzoek
     • Kosten communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen e.a.
     • Kosten extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
     • Kosten crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes

     2. Privacy

     Deze module dekt de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

     • Kosten onderzoek door bijv. justitie of creditcardmaatschappijen
     • Claims van individuele personen
     • Boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen

     3. Digitale aansprakelijkheid

     Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende schade af.

     4. Hacking

     Deze module dekt de schade, veroorzaakt door hackers:

     • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
     • Kosten gestolen software of data
     • Kosten onderzoek en advies in systeembeveiliging
     • Kosten forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking

     5. Afpersing

     Deze module beschermt u tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

     6. Omzet verlies door cyberaanvallen

     Als een DDos-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit gedekt onder deze module.

      

     Hulp bij hacking, dataverlies en andere incidenten

     Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hacking of cyberaanvallen beperkt de schade. Zodra u een inbreuk meldt, staat een team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbende te informeren en juridische kosten te beperken.

     Voor wie bedoeld

     Cyber risico verzekeringen zijn op dit moment vooral interessant voor bedrijven die in sterke mate afhankelijk zijn van ict-systemen en/of veel gegevens beheren. Dat geldt voor zowel kleine als grote bedrijven. Een webwinkel beschikt bijvoorbeeld al gauw over duizenden contacten. Online verkoop van producten en diensten is nu al goed voor 65,9 miljard euro per jaar, bleek onlangs uit onderzoek van een aantal brancheverenigingen, waaronder het Verbond. Naar verwachting neemt dat binnen een paar jaar toe tot ruim 70 miljard euro.

     Premiefactoren

     De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

     • de hoogte van de verzekerde som
     • de dekking
     • genomen preventiemaatregelen
     • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

     Tot slot

     De beste cyber risico verzekering bestaat niet………

     Ieder bedrijf is anders en de risicobereidheid verschilt per ondernemer. Het is verstandig dat u zich zelf in de polisvoorwaarden verdiept en zich eens afvraagt wat uw risico kan zijn. Veel bedrijven zijn van mening dat ze het cyberrisico goed hebben afgedekt en geen verzekering nodig hebben. Helaas blijkt dat meestal toch niet het geval. Het is daarom van belang dat u een voor u en uw bedrijf passende cyber risico verzekering afsluit. Wij ondersteunen u daar graag bij.

     Meer informatie of een persoonlijk advies?

      

     Maak hier een afspraak

     Verzuim

     • Verzuimbeleid

      Verzuimbeleid is het inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van financiële risico's voor werkgevers ten gevolge van zieke en arbeidsongeschikte werknemers, met als doel de continuïteit en de vermogenspositie van het bedrijf of de instelling te beschermen tegen minimale kosten.

      Waarom verzuimbeleid?

      De financiële verantwoordelijkheid voor zieke- en arbeidsongeschikte werknemers wordt in steeds grotere mate bij de werkgever neergelegd.

      De betreffende regelgeving, van WIA, Poortwachter, Reintegratie tot WULBZ, is buitengewoon complex en de financiële gevolgen zijn zeer groot.

      Financiële risico's als gevolg van verzuim worden door het bedrijfsleven zwaar onderschat!

      Verzuimbeleid verdient dan ook bijzondere en separate aandacht op directieniveau. Uit onderzoek van het TNS NIPO blijkt dat bedrijven en instellingen verzuimrisico's onderschatten, deze onvoldoende aandacht geven, niet volledig in kaart brengen, met alle gevolgen van dien.

      Meer informatie of een persoonlijk advies?

       

      Maak hier een afspraak

     • Wat is ziekteverzuim

      Simpel gesteld is ziekteverzuim niets meer of minder dan 'niet komen werken'. Dat kan u als werkgever erg veel geld kosten en dus wilt u het ziekteverzuim onder controle kunnen houden. Dan is het bijzonder zinvol om een verzuimbeleid binnen uw organisatie op te tuigen. 

      Verzuimbeleid is het inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van financiële risico's voor werkgevers ten gevolge van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

      Inzichtelijk maken begint natuurlijk met het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim. Bovenstaande banner geeft al aan dat dat erg divers kan zijn. Van een ski-ongeval tot een burnout. En van een verkeersongeluk tot aan het krijgen van een ziekte waardoor werken (deels) niet meer mogelijk is.

      Ziekteverzuim onder controle houden

      Ziek is ziek, maar niet per se arbeidsongeschikt. Mensen verwarren verzuim vaak onterecht met ziekte. Maar uw medewerkers kunnen bijvoorbeeld verminderd of helemaal niet inzetbaar zijn vanwege psychosociale klachten.

      Denk bijvoorbeeld aan een problematische echtscheiding. De oorzaak daarvan ligt dan in de privésfeer. Maar een tirannieke leidinggevende kan evenzo leiden tot verzuim. De oorzaak ligt dan in de werksfeer.

      Ziek zijn refereert aan gezondheid of aan de afwezigheid daarvan. Verzuim betekent iets heel anders, namelijk: 'nalatigheid'. Ziekteverzuim betekent dan: 'na laten te werken'.

      Effectief verzuimbeleid

      Wil verzuimbeleid effectief zijn dan ligt de focus op uw medewerker. Verzuimbeleid richt zich op de inzetbaarheid en van de bereidheid van uw medewerker zich in te zetten.

      Het gaat dus over de inzetbaarheid (vaardigheden en capaciteiten) en de bereidheid zich in te zetten (houding).

      De inzetbaarheid en de houding van uw medewerker is min of meer meetbaar. Als er veranderingen optreden in de inzetbaarheid en/of houding is het verstandig om daarover met de medewerker in gesprek te gaan. Dit gesprek is het moment waarop u uw verzuimbeleid gestalte geeft.

      Geld besparen | kosten drukken

      Ziekteverzuim kost de werkgever tijd en moeite en dus (veel geld). Instroom in de WGA kost de werkgever nog meer geld in de vorm van een hogere gedifferentieekde premie (te betalen aan het UWV) of een hogere premie (te betalen aan de verzekeraar indien u uit het publieke bestel bent gestapt).

      De optie om uit het publieke bestel te stappen is meer dan het overwegen waard. 

      Meer informatie of een persoonlijk advies?

       

      Maak hier een afspraak

     • Oorzaken verzuim

       

      undefined

       

      • Simpele verklaringen zoals een griepepidemie. Dan vertoont het verzuim tijdelijk een sterke piek. Dit verzuim is nauwelijks te beïnvloeden door de werkgever (behalve bijvoorbeeld vrijwillige griep-vaccinaties verstrekken). 
      • Het voldoen aan andere eisen, flexibel zijn. Dat kan niet iedereen opbrengen, vooral niet als de begeleiding onvoldoende is en de werkdruk hoog. Om aan de druk te ontsnappen, melden werknemers zich dan ziek. 
      • Arbo-klachten. Zaken als luchtkwaliteit en slecht licht kunnen tot een reeks van vage klachten en verzuim leiden. In een prettige werkomgeving komt minder verzuim voor. 
      • De werksfeer en de managementstijl kunnen zowel positief als negatief werken op het verzuim. Door de grotere verantwoordelijkheid en kennis van medewerkers, accepteren zij geen 'ouderwets-autoritaire' managementstijl meer. Ook managers die niet voor hun mensen staan, moeten dat soms betalen met een hoog verzuim. 
      • Mensen die niet of nauwelijks hun werktempo en werklast kunnen bepalen, zullen eerder uitvallen dan anderen. Medewerkers in productiebanen zoeken vrijheid door af en toe te verzuimen. 
      • Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en medewerkers hebben geen mogelijkheden om hun vleugels uit te slaan, verdwijnt de lust om te werken. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is. 
      • Mensen merken soms niet wat de zin is van hun werk. Als dan hun bijdrage aan het grotere geheel ook niet zichtbaar is, ontstaat op een gegeven moment de gedachte 'wie mist mij?'. Dan is de grens om eens een dagje te verzuimen laag. 
      • Medewerkers die niet gehoord worden, uiten hun protest nog wel eens door een tijdje te verzuimen.

      Kosten

      Volgens Aon kosten verzuimdagen werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij

      Het onderzoek werd uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

      Bron

      Meer informatie of een persoonlijk advies?

       

      Maak hier een afspraak

     • Stappenplan verzuimbeleid

      Hieronder vindt u een overzicht van de 4 onderdelen waarmee uw verzuimbeleid gestalte kan worden gegeven.

      Eerste stap: inventariseren verzuimrisico's

      Onderwerp van gesprek zijn dan het actuele verzuimmanagement, uw verzuimbeleid en de beheersmaatregelen die u heeft getroffen om het ziekteverzuim te voorkomen en uw verzuimkosten te beperken. Meer in detail:

      • Welke preventiemaatregelen zijn er getroffen?
      • Beschikt u over een preventiemedewerker?
      • Heeft u een verzuimreglement?
      • Heeft u een re-integratiereglement?
      • Heeft u een Risico Inventarisatie & Evaluatie rapportage (RI&E)?
      • Beschikt u over een gecertificeerde arbodienst?
      • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het casemanagement?
      • Krijgen uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden?
      • Op welke wijze heeft u verzuimgerelateerde risico's verzekerd?
      • Beschikt u over een professioneel registratie- en communicatiesysteem

      Natuurlijk is deze lijst niet limitatief maar het geeft u een aardige indruk van de wijze waarop wij ons een beeld vormen van de risico's. 

      Tweede stap: analyse verzuimbeleid

      Analyseren wil zeggen dat wij nagaan of door het huidige verzuimbeleid uw verzuimrisico's voldoende  worden gemanaged. Tekortkomingen of onvolkomenheden in het verzuimbeleid worden door ons gerapporteerd. Uiteraard met een onderbouwing!

      Met preventiemaatregelen kunt u veel verzuimrisico's voorkomen of verminderen. U kunt de financiële riscico`s van de verzuimrisico's (deels) zelf dragen, maar deze ook (deels) afwentelen op een verzekeraar. In de analyse zullen alle opties worden meegenomen.

      Heeft u al een verzuimgerelateerde verzekeringsoplossingen, dan analyseren wij deze verzekeringen op onder andere:

      • de noodzaak/wenselijkheid van deze verzekeringen
      • alternatieven (bijvoorbeeld investeren in méér preventie en minder verzekeringspremie)
      • hoogte van de premie en kwaliteit polisvoorwaarden
      • overlapping van dekking
      • de samenhang tussen de verschillende verzekeringen (en verzekeraars)
      • hiaten of het ontbreken van noodzakelijke dekkingen
      • premiegevolgen als gevolg van ingediende claims (Ziekteverzuim en WGA Eigenrisico)
      • schadeafhandeling

      Derde stap: onze rapportage

      In onze rapportage vindt u een overzicht van de inventarisatie en analyse van uw verzuimrisico's en presenteren wij u onze bevindingen. De rapportage zullen wij uitvoerig met u doorspreken en toelichten. Per onderdeel vindt u adviezen en aanbevelingen.

      Vierde stap: onze dienstverlening

      Indien u zich kunt vinden in de gepresenteerde rapportage, zijn wij graag bereid daar concreet invulling aan te geven. U kunt ons of onze netwerkpartner aanstellen als uw verzuimadviseur.

      Rekening houdend met uw bestaande preventie- en beheersmaatregelen, zullen wij zorg dragen voor:

      • een adequate implementatie van de adviezen en aanbevelingen
      • onderhoud van uw verzuimgerelateerde verzekeringen

      Verzuimbeleid is een dynamisch beleid. Dat vergt periodiek terugkerende gesprekken met betrokkenen binnen uw organisatie over het beleid. Natuurlijk wordt u ook geinformeerd over de effecten van het verzuimbeleid. Op deze wijze blijft uw verzuimmanagement 'up-to-date'.

      Meer informatie of een persoonlijk advies?

       

      Maak hier een afspraak

     • Arbodiensten

      Een arbodienst kan u helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. U bepaalt zelf hoe en met wie u in uw bedrijf en met welke deskundigheid buiten uw bedrijf de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. 

      Naast het inhuren van een arbodienst of externe arbodeskundigen, moet u ook een interne preventiemedewerker aanstellen. Vanaf 25 medewerkers moet iedere werkgever zo'n preventiemedewerker aanwijzen, die belast wordt met preventietaken.

      Via Truckpolis verzekert u alle werknemers- en werkgeversrisico's die samenhangen met arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. U geeft uw zorgen uit handen en kiest voor een betrouwbare partner die staat voor continuïteit, keuzevrijheid en kwaliteit.

      Klik hieronder op de button en u surft door naar het Arbo Portaal met alle informatie over Arbeidsomstandigheden!

       

      Ga naar de website

       

      En dan zult u al snel inzien dat een Arbodienst u erg veel werk uit handen kan nemen!

      Meer informatie of een persoonlijk advies?

       

      Maak hier een afspraak

      Transport

      • Goederentransport verzekering

       De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

       Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

       Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. 

       Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt. 

       Wat is verzekerd

       Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren… 

       Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

       Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

       Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

       Dekkingsmogelijkheden

       1. All-risk dekking (G13) 

        Met een all-risk dekking verzekert u alle risico's. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zonodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd. 

       2. Evenementendekking (G14) 

        Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

       3. Molestclausule (M3) 

        Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

       Voor wie bedoeld

       De goederentransportverzekering is bestemd voor een ieder die goederen door derden laat vervoeren.

       Verzekerde som

       In de voorwaarden is vaak vastgelegd dat de polis is opgemaakt overeenkomstig een partijentaxatie.

       De hoogte van de verzekerde som wordt vaak bepaald door het factuurbedrag van de goederen te verhogen met de kosten van onder meer transport en verzekering en de verwachte winst. 

       Tot slot

       Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Truckpolis!

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

      • Eigen vervoer verzekering

       Wat is onze economie zonder transport? Uiteindelijk moeten alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant, de tussenhandel.

       Uw bedrijf floreert en de bestellingen vliegen de deur uit. Bloemen, witgoed, machines, meubilair, fietsen en ga zo maar door. Uw bedrijf heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto. 

       Met de risico's van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk. 

       Wat is verzekerd

       U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. En daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte. 

       Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

       Deze verzekering dekt deze risico's tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

       Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

       Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat s'nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte. 

       Tegen welke risico's

       1. De Beperkte Dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

       • een ongeval
       • brand
       • ontploffing
       • vallen tijdens laden en lossen
       • schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaring veerboot)

       2. De Uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

       • verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
       • Doorlopend verzekerd

       Eenmaal afgesloten, loopt de Eigenvervoerverzekering door. Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig: één keer actie nemen is genoeg.U bent dan het hele jaar compleet verzekerd. 

       Voorbeelden

       • de auto van een loodgieter - vol gereedschap en materialen - wordt gestolen
       • een net met witgoed geladen vrachtwagen vliegt in brand
       • u vervoert een kast in een bestelauto naar een klant en bij het uitladen kan er iets misgaan, waardoor de kast beschadigd raakt
       • uw serviceauto raakt te water en de dure machineonderdelen zijn onbruikbaar geworden
       • Als bakker brengt u een bruidstaart weg en u raad het al: een aanrijding en de taart zit......

       Natuurlijk, sommige "ongelukjes" zijn te overzien. Maar soms kunnen de gevolgen desastreus zijn.

       Voor wie bedoeld

       Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vervoersmiddelen de eigen goederen en/of goederen van derden vervoeren. Hierbij kunt u denken aan:

       • het loodgietersbedrijf met eigen serviceauto's vol met gereedschappen en materialen
       • de bakker die zelf zijn brood naar de filialen vervoert
       • de machinefabrikant die de machines met eigen vervoer bij zijn afnemers aflevert
       • de bloemist die bloemstukken wegbrengt naar klanten

       Premiefactoren

       Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

       Bijzonderheden

       Verblijfsrisico 
       De eigen vervoersverzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het verblijfsrisico. Denk hierbij aan het gereedschap en de materialen van een servicemonteur van CV installaties.

       Wanneer de monteur aan het werk is zijn de zaken in de auto aanwezig. Na beëindiging van de werkzaamheden neemt hij de zaken mee naar huis. Het vervoer is dan beëindigd. De zaken verblijven dan op een bepaald adres.

       Schade ontstaan tijdens verblijf op de in de polis genoemde adressen is dan ook verzekerd.

       Nachtrisicoclausule 
       Deze clausule wordt vaak op een eigen vervoersverzekering geplaatst. De clausule probeert het diefstalrisico voor de verzekeraar wat in te dammen.

       De clausule houdt in dat diefstal tijdens de dagelijkse werkzaamheden alleen gedekt is wanneer er sprake is van braak aan de (bestel)auto. Vindt de diefstal plaats na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, dan is diefstal alleen gedekt na braak aan de garage of stalling waarin de (bestel)auto is gestald. 

       Tot slot

       Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Truckpolis!

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

      • Losse post verzekering

       Als u onregelmatig goederen vervoert, of als u een specifiek transport uitvoert, kunt u een polis in de vorm van een "losse post" laten maken. Het betreft hier de verzekering per transport afzonderlijk. 

       Veelal worden losse post verzekeringen gesloten in het geval van eenmalige transporten door bedrijven die doorgaans geen behoefte hebben aan een doorlopende transportverzekering en incidenteel transporteren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverhuizing of het transport van een nieuwe machine.

       Bedenk dat een transportverzekering niet slechts een vervelende kostenpost betreft maar dat deze verzekering van groot (financieel) belang kan zijn en u  veel werk uit handen kan nemen indien zich een schade voordoet.

       Laat u zich deskundig informeren door Truckpolis! Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! 

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

      • Contractpolis - Pauchalpolis - Declaratiepolis

       Goederen die u zeer regelmatig vervoert binnen een bepaald gebied kunt u het makkelijkst verzekeren op een contractpolis. U betaalt dan vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet.

       Verzekeringsvormen:

       • de doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (pauschalpolis)

       • of doorlopende omzetpolis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis)

       Pauchalpolis

       Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt. 

       Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt "pauschal", d.w.z. met een som ineens, vooraf berekend op de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. 

       Zo'n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle fob-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

       Declaratiepolis

       Een open contract waarbij de verzekeraar zich verplicht om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend. 

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

      • Douanerechtenverzekering

       Douanerechtenverzekering (bron: TVM)
       De meeste ondernemingen hebben direct of indirect, dagelijks of slechts incidenteel te maken met douanebepalingen. De Europese Unie (EU) is een douane-unie, dat wil zeggen dat zaken die zich in het vrije verkeer bevinden zonder enige beperking over het hele grondgebied van de EU kunnen worden vervoerd.

       Binnen de EU worden geen invoerrechten meer geheven voor zaken afkomstig uit een ander land van de EU. Wel bestaan er nog verschillen tussen de diverse landen op het gebied van o.a. accijnzen en omzetbelasting. 

       Accijns
       Accijns wordt bij invoer geheven op bepaalde, vooral luxe zaken zoals tabaksfabrikaten, alcoholhoudende dranken, wijnen, bieren en minerale oliën. Daarnaast wordt ook in het binnenland accijns geheven, bijvoorbeeld op binnen Nederland geproduceerde accijnsproducten. 

       Invoerrechten
       Invoerrechten (officiële benaming is: douanerechten) worden geheven bij invoer van zaken die niet afkomstig zijn uit de EU. Douanevervoer houdt in dat deze zaken worden vervoerd over het grondgebied van de EU zonder dat er belasting wordt betaald. Hiervoor dient bij invoer in de EU aangifte te worden gedaan bij de douane.

       De douane controleert vervolgens via de ingevulde en geretourneerde documenten of de zaken ook op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Het is mogelijk ingevoerde zaken in een douane-entrepot op te slaan met opschorting van de invoerrechten. 

       Douanewetgeving
       Volgens de douanewetgeving is in principe de aangever altijd aansprakelijk voor de correcte behandeling van de zaken en documenten, zodat een juiste aanzuivering plaatsvindt. Een vervoerder is géén aangever en zijn aansprakelijkheid is dan ook bepaald in de vervoerscondities. De CMR bepaalt dat voor de schadevergoeding moet worden uitgegaan van de factuurwaarde op het moment van afzending; tijdens het transport zijn de zaken nog niet ingeklaard in het land van ontvangst dus douanerechten behoren nog niet tot de factuurwaarde.

       Indien de zaken worden doorvervoerd nadat deze zijn ingevoerd (bijvoorbeeld naar het losadres), dan zal de vervoerder wel de douanerechten moeten vergoeden. Helaas is een beroep op de limiet van 8,33 SDR alleen mogelijk op de materiële schade en niet op de douanerechten. Afhankelijk van de opdracht en de contractuele afspraken kan een (douane)expediteur wel als aangever worden aangemerkt. 

       De van toepassing zijnde douanewetgeving is een Europese wetgeving, zodat die in de hele Europese Unie gelijk is. In de praktijk blijkt echter dat de uitleg van het Europese recht, en van de toepasselijke vervoerscondities, door de verschillende rechters in de diverse landen nogal divers is. In bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland is het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld een wegvervoerder, in geval van schade of vermissing van zaken, wordt veroordeeld tot het vergoeden van de diverse douanerechten. In Nederland is dat eigenlijk alleen het geval indien er sprake is van opzet of grove schuld. 

       Douanerechtenverzekering
       Een Douanerechtenverzekering dekt de aansprakelijkheid van de aangever of van diegene die als zodanig wordt aangemerkt. Gedekt zijn de te betalen douanerechten, eventuele boetes en kosten evenals kosten van verweer. Niet gedekt is de hoedanigheid van vervoerder.

       Als de vervoerder wordt aangesproken tot het betalen van douanerechten als gevolg van schade aan of verlies van de lading, zal dit onder de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering moeten worden geclaimd. Het is dan van belang of deze vervoerderaansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking geeft of dat deze zich beperkt tot uitsluitend de materiële schade aan de zaken. 

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

      • Tentoonstellingsverzekering

       Deelname aan een expositie, tentoonstelling of beurs biedt vaak aantrekkelijke kansen voor uw bedrijf. Het stelt u echter ook bloot aan financiele risico's. Met de Tentoonstellingsverzekering kunt u uw zaken zowel tijdens het evenement als tijdens het transport verzekeren. 

       Tijdens een expositie, tentoonstelling of beurs kunnen zich grote of kleine rampen voordoen; er kan brand uitbreken in de expositieruimte of er kunnen eigendommen uit uw beursstand worden gestolen. Maar ook tijdens het transport kan er iets misgaan. De Tentoonstellingsverzekering dekt schade aan uw tentoongestelde zaken én aan uw stand. 

       Drie soorten dekking 

       • Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoongestelde goederen en uw stand verzekerd tegen de risico's van brand en diefstal na braak tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte.

       • De dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico. Dan is schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel, en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt.

       • Kiest u voor een all-riskdekking, dan zijn uw zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport tegen schades door alle mogelijke oorzaken van buitenaf verzekerd.

       Meer informatie of een persoonlijk advies?

        

       Maak hier een afspraak

       Employee Benefits

       • Employee Benefits? Een korte uitleg!

        Onder Employee Benefits verstaan we alle voorzieningen die in het kader van een arbeidsrelatie getroffen kunnen worden en die in geld zijn uit te drukken. Wij vinden het daarbij erg belangrijk om je werknemers helder en duidelijk te informeren over de inhoud van het EB-pakket.

        Denk daarbij aan pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim en zorg (verzuimmanagement, WIA Eigen Beheer). Maar ook aan zaken als kinderopvang en fysiotherapie op het werk.

       • Collectieve Ongevallen-verzekering


        Ongevallen zijn niet te vermijden. Met de juiste preventiemaatregelen voorkomt u al een hoop ongevallen. En mocht het dan toch gebeuren, dan heeft u met een Collectieve Ongevallenverzekering een financieel vangnet waarmee de financiële nasleep van een ongeval (deels) kan worden opgevangen.


        Voor wie is de Collectieve ongevallen-verzekering?

        De Collectieve ongevallenverzekering is bestemd voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen. Werknemers, leden van een (sport-) vereniging, bestuursleden van een stichting en leerlingen zijn de personen waarvoor u zich verantwoordelijk voelt. Met een Collectieve Ongevallen­verzekering toont u zich een betrokken werkgever, school, of organisatie. Met de Collectieve Ongevallen­verzekering kunt u financiële hulp bieden als het nodig is.

        Welke risico's zijn verzekerd?

        Bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval keert de Collectieve Ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit.
        Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en de hoogte van het verzekerde bedrag.
        Bij overlijden wordt direct het verzekerde bedrag uitgekeerd.

        Hoe hoog is de premie?

        De premie van de Collectieve Ongevallenverzekering is afhankelijk van een aantal factoren.
        Want hoe groot is het risico dat uw werknemers, scholieren, verenigingsleden of vrijwilligers lopen?
        Dit hangt natuurlijk samen met uw bedrijfswerkzaamheden of de activiteiten van uw vereniging of stichting. En hoeveel mensen gaat u eigenlijk verzekeren? Ook dat maakt een groot verschil.


        De Ongevallenverzekering Collectief is een flexibele verzekering. U kunt de hoogte van uw premie dus beïnvloeden.
        U maakt keuze uit verschillende dekkingen, kiest zelf de hoogte van het verzekerde bedrag en bepaalt of u wilt indexeren of niet. Een premie is daarom standaard te geven.
        In steeds meer CAO's is bepaald dat u een ongevallenverzekering moet afsluiten met een uitkering die gebaseerd is op het jaarsalaris van verzekerde.


        Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

        Toch valt niet alles onder de dekking. De verzekering keert alleen uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden na een ongeval. Er zijn ongevallen waarbij de polis geen uitkering geeft.
        Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van opzet of een misdaad. Of wanneer een ongeluk het gevolg is van sommige ziektes of gevaarlijke sporten. Of wanneer alcohol de oorzaak van het ongeval is.


        Voor sommige vergoedingen geldt een maximum. U leest hierover meer in de polisvoorwaarden.

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • Collectieve ANW Hiaatverzekering

        Veel van uw werknemers hebben een relatie, zijn getrouwd of wonen samen en hebben  kinderen. Als uw werknemer komt te overlijden heeft zijn partner recht op een ANW-uitkering. Van alleen een ANW-uitkering moeten rondkomen is echter niet makkelijk.

        Een korte uitleg

        De naam ANW-gat of ANW-hiaat stamt uit de tijd dat Algemene weduwen en wezenwet (AWW) werd opgevolgd door de ANW. De AWW …

        • had een ruimere uitkering
        • kende minder uitzonderingen
        • hield geen rekening met een eventueel inkomen van de overgebleven partner

        De ANW legt de verantwoordelijkheid om een financiële nabestaandenvoorziening te treffen grotendeels bij de mensen zelf. Daarom kan uw werknemer een aanvulling op het sociale minimum verzekeren met een ANW Hiaatverzekering.         Wie heeft recht op een ANW uitkering?

        De partner van uw werknemer heeft alleen recht op een Anw-uitkering:

        • als de partner geboren is voor 1 januari 1950
        • als de partner geboren is na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar verzorgt
        • als de partner ten minste 45 procent arbeidsongeschikt is

         Méér informatie? Ga naar de site van de SVB.

        SVB

        Voor wie is een Collectieve ANW Hiaatverzekering?

        De Collectieve ANW Hiaatverzekering is bestemd voor uw werknemers.

        Met de Collectieve ANW Hiaatverzekering helpt u de nabestaanden door de uitkering van een partnerpensioen.

        Hierdoor geeft u hun extra financiële zekerheid.

        Welk risico is verzekerd?

        Het kan gebeuren dat een werknemer overlijdt.

        Dit risico kunt u collectief voor alle werknemers verzekeren.  

        Tot wanneer volgt een uitkering

        In principe wordt er altijd uitgekeerd tot de pensioenleeftijd van de nabestaande.

        De uitkering is onafhankelijk van de inkomsten van de nabestaande.

        Ook hertrouwen, samenwonen of de mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande is niet van invloed.

        Wie betaalt de premie?

        De premie is voor rekening van de werkgever, tenzij u hier andere afspraken over maakt.

        De premie die u betaalt kunt u voor de belasting aftrekken van de bedrijfswinst.

        Krijgen uw werknemers een medische keuring?

        Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

        Eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde

        Als werkgever sluit u een contract voor de Collectieve ANW Hiaatverzekering met een verzekeraar naar uw keuze.

        U creëert eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde door uw werknemers te verzekeren op een Collectieve ANW Hiaatverzekering. 

        Als werkgever bent u niet verplicht om een Collectieve ANW Hiaatverzekering af te sluiten. Maar het getuigt van goed werkgeverschap indien u uw werknemers informeert over de mogelijkheden die zij in de privé-sfeer hebben of zorg draagt voor een collectieve oplossing. 

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • Collectieve zorgverzekeringen

        Indien uw onderneming personeel in dienst heeft, dan heeft u de mogelijkheid voor uw werknemers een collectieve zorg-verzekering aan te bieden.

        Profiteer van hoge korting en ruimere vergoedingen

        Een collectief contract biedt voor de werknemer interessante premiekortingen, zowel op het basis pakket als de aanvullende verzekeringen. Maar ook is de aangeboden dekking vaak wat uitgebreider.

        Voor wie is een collectieve zorg-verzekering?

        De collectieve zorgverzekering is bestemd voor uw werknemers en hun gezinsleden. Met de collectieve zorg-verzekering kunnen uw medewerkers een zorgverzekering op maat samenstellen, ook in de aanvullende verzekeringen.

        Eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde

        Als werkgever sluit u een contract voor de Collectieve zorg-verzekering met een verzekeraar naar uw keuze. U creëert eenvoudig een extra arbeidsvoorwaarde door uw werknemers de mogelijkheid te bieden gebruikte maken van collectieve zorgverzekering. 

        Als werkgever bent u niet verplicht om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Maar het getuigt van goed werkgeverschap indien u uw werknemers informeert over de mogelijkheden die zij in de privé-sfeer hebben of zorg draagt voor een collectieve oplossing.

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • Collectieve WGA Hiaatverzekering

        U heeft een werknemer die al twee jaar ziek is. Na deze twee jaar is uw werknemer nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Dat heeft tot gevolg dat het inkomen van uw werknemer er fors op achteruit kan gaan! 

        Een korte uitleg

        Werknemers die na 2 jaar ziekte méér dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheids-uitkering (WIA) krijgen.

        De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen:

        • WGA - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken.

        • IVA - Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten.

        undefined

        Wat krijgt uw werknemer

        Uw werknemer krijgt minimaal drie en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering. Het soort uitkering en de hoogte en duur hangen af van het arbeidsverleden en de mate waarin uw werknemer kan werken.

        Als uw werknemer recht heeft op een WGA-loongerelateerde uitkering, krijgt hij een uitkering die 75% of 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon bedraagt.

        Als uw werknemer geen recht heeft op een loongerelateerde uitkering, of deze is afgelopen, kan hij recht hebben op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering.

        Welke uitkering uw werknemer krijgt, hangt af van hoeveel hij op dat moment verdient.

        1. Is dat de helft of meer van wat hij volgens de arbeidsgeschiktheidskeuring nog kan verdienen? Dan vult de loonaanvullingsuitkering zijn loon aan. Hij krijgt dan een aanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon (met een maximum) en het loon dat hij nog kan verdienen ('resterende verdiencapaciteit').

        2. Heeft uw werknemer geen werk? Of verdient hij minder dan de helft van wat hij kan verdienen volgens het keuringsrapport? Dan krijgt hij een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt dus geen rekening met het loon dat hij eerder verdiende. Dat betekent in de praktijk dat hij er in inkomen sterk op achteruitgaat. Een WGA Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering daarom aan.

        Let op

        De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor de toekomstige inkomenspositie van uw werknemer. Laat uw werknemers daarom goed voorlichten door een deskundige van ons kantoor.

        Als werkgever bent u niet verplicht om een collectieve WGA Hiaatverzekering af te sluiten. Maar het getuigt van goed werkgeversschap indien u uw werknemers in staat stelt hun inkomen op een afdoende wijze te verzekeren of zorg draagt voor een collectieve oplossing.

        Voor wie is een collectieve WGA Hiaatverzekering?

        De collectieve WGA Hiaatverzekering is bestemd voor uw werknemers die een beroep doen op de WGA Vervolguitkering

        Met een WGA Hiaatverzekering is uw werknemer verzekerd voor een aanvulling op de WGA-vervolguitkering

        Welke risico's zijn verzekerd

        Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen keren een vast verzekerd bedrag uit.

        Anderen vullen het inkomen tot een bepaald percentage aan.

        Sommige polissen houden rekening met je arbeidsongeschiktheids %, andere niet.

        Keuzes

        De WGA Hiaatverzekering kan de werknemer in de prive-sfeer sluiten.

        Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de collectieve WGA Hiaatverzekering van de werkgever. Deze verzekering moet dan natuurlijk door de werkgever wel zijn gesloten.

        De premie op een collectieve verzekering is vaak goedkoper.

        Premiefacoren

        De premie is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van:

        • leeftijd bij aanvang
        • indexering
        • afgesproken eindleeftijd
        • beroep

        De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • WIA-wizard voor werkgevers

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • Schade Verzekering Werknemers

        Het kan zomaar gebeuren: één of meer van uw werknemers krijgen een ongeluk dat op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken heeft. Bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje of een zakenreis. De kosten als gevolg daarvan kunnen flink oplopen. En steeds vaker moeten werkgevers, zoals u, voor de kosten opdraaien. De Schade Verzekering Werknemers (SVW) geeft u als werkgever een veilig en rustig gevoel. Een werknemer die ten gevolge van een ongeval in verband met zijn werkzaamheden schade lijdt, die hij niet vergoed kan krijgen van de werkgever of een derde (omdat aansprakelijkheid ontbreekt), blijft dan niet met zijn schade zitten.

        De SVW is een aanvullende vangnet verzekering:

        • U waarborgt dat u voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
        • De door de SVW te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die daarvoor in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Dit impliceert dat de schade wordt vergoed in aanvulling op uitkeringen waarop een werknemer recht heeft!
        • Bij onduidelijkheid over aansprakelijkheid vergoedt de SVW de schade en verhaalt dit op de veroorzaker.
        • De SVW is een zogenaamde ’first party’ verzekering. Dit betekent dat de werknemer een eigen recht heeft op vergoeding van zijn schade.
        • De SVW biedt - naast dekking voor de schade van de werknemer - ook dekking voor schade van de uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.
        • De SVW is een vrije goedkope verzekering omdat voor kleine schades een franchise geldt. Schade binnen dat bedrag (vaak € 2.000,=) worden niet in behandeling genomen omdat ze niet zijn gedekt.


        Voor wie is de SVW bedoeld?

        De SVW is er voor Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht en stagiair zijn verzekerd. 

        Waarom een SVW?

        De SVW is een relatief nieuwe verzekering in reactie op uitspraken van de Hoge Raad. De SVW dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten verzekerd zijn.

        Rechters leggen soms relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij soms aan dat het past bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten, die schade van de werknemer na een ongeval vergoedt. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen.

        Wat is verzekerd op een SVW?

        Hieronder ziet u een niet-limitatieve opsomming:

        • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens werktijd.
        • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens activiteiten met het bedrijf. Bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Schade van een werknemer door ongelukken tijdens woon-werkverkeer. Dit is de normale weg die een werknemer aflegt om van huis naar zijn arbeidsplaats te komen en omgekeerd. Het maakt niet uit hoe de werknemer reist.
        • Schade aan personen. Dit is schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij hierdoor overlijden. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan personen.
        • Schade aan zaken. Dit is schade die is ontstaan door beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd persoon. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan zaken.
        • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens een zakenreis.
        • Alle personen die bij jou in dienst zijn en die een arbeids­overeenkomst hebben. Daarnaast zijn ook verzekerd:
         • directeur-grootaandeelhouders met een minderheidsbelang in het bedrijf.
         • zelfstandigen zonder personeel die als werknemer worden gezien.
         • oproepkrachten.
         • vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen.
         • ingeleende personen met wie verzekeringnemer geen arbeids­overeenkomst heeft zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

        Hoe hoog is de premie?

        De premie van de SVW is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

        • hoogte verzekerde bedragen
        • hoogte gekozen eigen risico

         

        Meer informatie of een persoonlijk advies?

         

        Maak hier een afspraak

       • Maak hier gerust een afspraak met Truckpolis

        Arbeidsongeschiktheid